Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Truck-accessoires.nl

1. Definities

  1. Koper: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die bij Truck-accessoires Terborg een bestelling plaatst;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  4. Dag: kalenderdag;

  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Truck-accessoires Terborg en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  7. Modelformulier herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;

 2. Algemeen

Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen Truck-accessoires Terborg slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door Truck-accessoires Terborg uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door Truck-accessoires Terborg van een beroep op één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Aan het in een geval achterwege blijven door Truck-accessoires Terborg van een beroep op één of meer van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen. 

3. Offertes, orders

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Truck-accessoires Terborg zal zich zoveel mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst (behoudens overschrijding van meer dan 60 werkdagen of indien de koper uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke datum van levering heeft opgegeven welke door Truck-accessoires Terborg is aanvaard) en in ieder geval nimmer op schadevergoeding. 

4. Afbeeldingen

Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.


5. Verhoging belastingen, tarieven

Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper. 

6. Risico na aflevering

Opmerkingen i.v.m. schades of manco's moeten telefonisch of via klantenservice@truck-accessoires.nl gemeld worden, op verval van uw rechten, binnen 24 uur na levering/afhaling. Het risico voor de verkochte zaken gaat bij aflevering van Truck-accessoires Terborg over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, te interpreteren naar de laatste editie van de ‘incoterms’ zoals gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel zulks onverlet het in deze voorwaarden bepaalde omtrent eigendomsoverdracht 

7. Emballage

Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Staangeld- of leenemballage wordt slecht teruggenomen indien deze zich naar het oordeel van Truck-accessoires Terborg in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd. 

8. Transportmiddelen

De koper zal al het transportmateriaal dat door Truck-accessoires Terborg ter beschikking is gesteld dadelijk lossen en vrijgeven zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor Truck-accessoires Terborg ontstaan en de koper zal voldoen aan alle instructies, die Truck-accessoires Terborg mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen is de koper gehouden tot vergoeding van de door de vertraging of niet retourneren ontstane schade. 

9. Betalingen, verzuim

Alle betalingen moeten door de koper worden gedaan binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven termijn. Truck-accessoires Terborg behoudt zich steeds het recht voor om te leveren onder rembours. Indien binnen de gestelde termijn geen volledige betaling van het netto factuurbedrag heeft plaatsgevonden, is de koper jegens Truck-accessoires Terborg zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is eveneens zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij binnen de voormelde termijn in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Voor het intreden van dit verzuim zullen aanmaning, noch mededeling vereist zijn. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling is de koper aan Truck-accessoires Terborg een per dag opeisbare rente verschuldigd van 3% per jaar boven het geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank NV en voorts, zodra Truck-accessoires Terborg de vordering ter incasso uit handen geeft, een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van Euro 150,- onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten en onverlet het recht van Truck-accessoires Terborg tot het opeisen van daadwerkelijk gemaakte kosten en interesten.

10. Eigendomsvoorbehoud

Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van Truck-accessoires Terborg op de koper. Truck-accessoires Terborg behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan. 

11. Garanties

Op al onze producten geven wij een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Mocht een product binnen 12 maanden defect gaan dan dient u ons daarvan telefonisch dan wel per mail op de hoogte te brengen alvorens u het naar ons retour stuurt. Kosten voor het retourneren zijn voor rekening koper. Het repareren en of vervangen van het defecte product, evenals het terug sturen naar koper, neemt Truck-accessoires Terborg voor haar rekening. Mocht onverhoopt tijdens de reparatie vast komen te staan dat het product verkeerd is gebruikt of niet volgens voorschriften is gereinigd/gebruikt, worden de kosten van reparatie en het verzenden op de koper verhaald. Daarnaast garanderen wij enkel en alleen de juiste werking van onze producten tussen de min10 graden en de plus 25 graden Celsius. Wij verlenen alleen garantie op door bij ons gekochte producten, en met een geldige aankoopbon.


12. Klachtenregeling

Onverminderd het onder lid 9. bepaalde, moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van Truck-accessoires Terborg worden gebracht onverwijld, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen, nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt. De koper zal alle door Truck-accessoires Terborg verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen. Indien een klacht van de koper gegrond wordt b